Obaveštenje o privatnosti za kandidate za posao

Obaveštenje o privatnosti za kandidate za posao u Xella Srbija doo, Dimitrija Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci („Xella“, „Rukovalac“)

Xella prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa Vašim apliciranjem na radno mesto u ovoj kompaniji i u odnosu na ove podatke o kandidatima postupa kao rukovalac. Privatnost lica čije podatke obrađujemo nam je bitna i u svemu postupamo u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti.

U ovom obaveštenju o privatnosti opisujemo obradu, korišćenje i prenos podataka o ličnosti kandidata za posao.

Svrha obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti radi ostvarivanja potencijalne saradnje, odnosno radi sprovođenja procesa selekcije za određeno radno mesto za koje ste aplicirali. Dodatno, ukoliko Vi to želite, uz Vaš pristanak koristićemo Vaše podatke o ličnosti da bismo Vas u budućnosti kontaktirali u slučaju da određena pozicija koja Vam može biti interesantna postane aktuelna.

Navedene podatke prikupljamo direktno od Vas – kada nam pošaljete/date svoju radnu biografiju (CV), motivaciono pismo i preko kompanija koji upravljaju portalima za oglašavanje slobodnih radnih mesta.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti kandidata za posao

Pravni osnov za obradu Vaših podataka radi sprovođenja procesa selekcije jeste legitimni interes Rukovaoca da sprovede postupak selekcije kandidata, te da odabere adekvatne saradnike.

Ne postoji zakonska obaveza pružanja podataka, ali bez tih podataka nećemo biti u mogućnosti da razmotrimo Vašu prijavu za posao Xella.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti da bismo Vas informisali o sprovođenju drugog procesa selekcije u Xella je Vaš pristanak.

Primaoci podataka o ličnosti

Kada Vaše podatke o ličnosti delimo, od primalaca zahtevamo da koriste podatke o ličnosti isključivo na način koji je saglasan sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Vaše podatke o ličnosti delimo sa kompanijama moje upravljaju portalima za oglašavanje slobodnih radnih mesta.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni ili preneti drugim licima u slučaju promene vlasničke strukture, pri čemu će takvo lice biti u obavezi da koristi Vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Nadalje, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni:

 • Ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni i propisi. U ovakvom slučaju, nećemo otkrivati više Vaših podataka o ličnosti nego što je zaista potrebno u konkretnom slučaju;
 • U slučaju postupanja Rukovaoca po nalogu suda;
 • Kako bismo zaštitili prava i imovinu Rukovaoca;
 • U slučaju vanredne situacije ili ukoliko je to potrebno kako bismo zaštitili osobu/osobe;
 • U slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti javno dostupni;
 • Uz Vaš pristanak.

Iznošenje van RS

Vaši podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti kandidata za posao čuvaju do okončanja procesa selekcije. Podaci o ličnosti kandidata se čuvaju još šest meseci dok se u slučaju da ste dali pristanak da Vas obaveštavamo o aktuelnim pozicijama koje Vam mogu biti interesantne.

Kompanije koje upravljaju portalima za oglašavanje slobodnih radnih mesta brišu Vaše podatke šest meseci nakon završetka postupka selekcije kandidata.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pravo pristupa:
Imate pravo da u svakom trenutku zahtevate informacije o podacima o ličnosti koje obrađujemo. Možete kontaktirati Rukovaoca, koji će Vam omogućiti ostvarivanje ovog prava.

Pravo na ispravku:
Imate pravo da zatražite ispravku Vaših ličnih podataka ukoliko su oni netačni, uključujući pravo da upotpunite podatke koji su nepotpuni.

Pravo na brisanje:
Imate pravo na brisanje bilo kojih ličnih podataka koje obrađuje Rukovalac u skladu sa zakonom, osim u situacijama kada se podaci o ličnosti obrađuju radi:

 • ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja; 
 • poštovanja zakonske obaveze rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja rukovaoca;
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 • svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a opravdano se očekuje da bi ostvarivanje prava lica na brisanje podataka moglo da onemogući ili bitno ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe;
 • podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.
 • Pravo na ograničenje obrade:
 • Imate pravo da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu podaci više nisu potrebni, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Pravo na opoziv pristanka:
Kada se Vaši podaci o ličnosti obrađuju po osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Ukoliko želite da ostvarite svoje pravo na opoziv pristanka ili želite da dobijete više informacija, molimo da nas kontaktirate na adresu našeg sedišta Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, adresu za prijem elektronske pošte: ytong-serbia@xella.com ili slanjem elektronske poruke na adresu na prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com .

Pravno na prenosivost:
Imate pravo da Vaše podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Rukovaocu primite od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako je obrada zasnovana na osnovu pristanka ili ugovora, i ukoliko se obrada vrši automatizovano.

Pravo na prigovor
Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Pravo na pritužbu:
Imate pravo da podnesete pritužbu organu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za dodatne informacije, obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs

Bezbednost i pristup podacima o ličnosti kandidata za posao

Xella kao rukovalac podacima ima dužnost da zaštiti podatke o ličnosti kandidata za posao koje obrađuje.

U cilju zaštite ovih podataka, Rukovalac i Primaoci poštuju minimum zahteva u pogledu bezbednosti koje propisuje važeće pravo i primenjuju standardne fizičke i proceduralne bezbednosne kontrole. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na personalnu kontrolu, kontrolu logičkog pristupa, kontrolu prenosa podataka, kontrolu unosa, kontrolu dostupnosti i druge postupke u cilju zaštite podataka o ličnosti zaposlenih od neovlašćenog pristupa. Dokumenti u papirnoj formi su dostupni samo ovlašćenim pojedincima na osnovu odgovornosti na nivou odeljenja i zaposlenih.

Kontakt detalji

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava u skladu sa važećim propisima, molimo da nas kontaktirate na adresu našeg sedišta Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, adresu za prijem elektronske pošte: ytong-serbia@xella.com  ili slanjem elektronske poruke na adresu na prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Ažuriranje

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti kao odgovor na promene na zakonskom, tehničkom ili poslovnom planu. Prilikom ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mere kako bismo Vas obavestili, u skladu sa značajem izmena koje vršimo. Pribavićemo Vaš pristanak u slučaju bilo kojih materijalnih izmena Obaveštenja o privatnosti kada je to propisano važećim propisima o zaštiti podataka.