YTONG Bela tavanica i Beli krov

Šta je to YTONG Bela tavanica?

YTONG Bela tavanica - Beli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu YTONG proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji, modernizaciji. Takođe je moguće formiranje konzola od YTONG Bele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.


Upotrebom YTONG Bele tavanice gradnja je brža i jednostavnija

PREDNOSTI YTONG BELE TAVANICE:

 • Laka noseća konstrukcija
 • Manja težina od klasičnih konstrukcija - (težina cca. 150 - 250kg/m2)
 • Projektuje se za sva propisima predviđena korisna opterećenja
 • Primena bez gornje betonske ploče
 • Manja potrošnja betona (oko 1,5m3 - 2,5m3/100m2 neto površine ploče)
 • Gredice se izvode po meri i prilagođene su konkretnom projektu
 • Jednostavno i brzo izvođenje
 • Nema upotrebe klasične oplate, sa postavljanjem podupirača u sredini gredice za raspone veće od 2,80m
 • Odlična toplotna izolacija
 • Otpornost na zemljotres
 • Mogućnost upotrebe posle 24 - 48 časova po betoniranju
 • Obezbeđenje difuzije vodene pare
YTONG Bela tavanica menja klasične AB ploče kako u novogradnji tako kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata

Sastav YTONG Bele tavanice

Za izvođenje YTONG Bele tavanice potrebne su podužne armiranobetonske montažne gredice odgovarajućeg tipa i dužine i YTONG ispuna.
Prilikom ugradnje, na licu mesta, postavlja se dodatna armatura Ø8,10mm na mestu poprečnih rebara i kanali između ispune se zalivaju mikro betonom. Po gornjoj površini ploče nanosi se tanki sloj smeše YTONG maltera u debljini 2 - 3mm.


YTONG Bela tavanica ne zahteva gornju pritisnutu betonsku ploču.

MERE


Visina međuspratne ploče je 20cm, a izlomljene ploče u potkrovlju i krovne ploče je 15cm. Max. dužina gredice je 7.00m.


NAPOMENA: Sopstvena težina i dodatno stalno opterećenje sa težinom pregradnih zidova su definisani u statičkom proračunu

Elementi sistema tavanice YTONG Bela tavanica

GREDICE

Gredice su montažne i izrađene su od betona u metalnim kalupima. Gredica je armirana duplim zavarenim binor rešetkastim nosačem (RAN) - (armatura jednog RAN nosača u donjoj zoni je 2Ø7mm i u gornjoj zoni 1Ø7mm) i potrebne dodatne armature postavljene u obe zone, a prema statičkom proračunu svake ploče. Betonski deo gredice je širine 10,0cm i visine 4,0cm. Iz ovih gredica, u procesu završetka konstrukcije, tj. posle betoniranja na licu mesta, dobija se glavno noseće (podužno) rebro.
LEŽAJNICE

Za izvođenje poprečnih rebara koriste se betonske ležajnice koje se svojim krajevima oslanjaju na podužne gredice i služe kao oplata za beton na licu mesta.

YTONG ispuna za Belu tavanicu ISPUNA

Ispuna je proizvedena od autoklaviranog, ćelijastog betona YTONG kvaliteta P-4,5/0,60. Ispune se postavljaju između podužnih betonskih gredica. Za potrebe ploče koristi se ispuna debljine 20cm, odnosno 15cm sa žljebom širine 2,0cm i visine 4,0cm. Ovi žljebovi se koriste za oslanjanje na gredicu.
TANKOSLOJNI MALTER

Na gotovu ploču, nanosi se mešavina tankoslojnog belog maltera i sivog cementa koji su u razmeri 1:1 i vode. Debljina sloja je max. 2 - 3mm.

Izvođenje YTONG Bele tavanice

Količina ispune i njihova debljina, kao i tip armirano betonskih gredica, a koje su potrebne za izvođenje YTONG Bele tavanice, dobija se pomoću statičkog proračuna za svaki objekat/projekat ponaosob.

YTONG Belu tavanicu uvek izvodimo prema projektu – shemi montaže položaja gredica koji je potrebno izraditi za svaki pojedinačni objekat.


POSTUPAK UGRADNJE
1. Montaža gredica

YTONG tavanica se ugrađuje u skladu sa shemom montaže gredica iz proračuna YTONG Bele tavanice. Prvo se postave montažne betonske gredice koje dolaze sa svom potrebnom podužnom armaturom na razmaku od 68,5cm. Kao mera razmaka gredica može nam poslužiti YTONG ispuna postavljena na krajevima gredica. Gredice moraju da naležu cca. 5 - 10cm na noseći element (zid). Postavljene gredice podupiremo u sredini na rastojanju max. 2,80m, a u skladu sa statičkim proračunom. Gredice se postavljaju u horizontali, a projektovano nadvišenje se ostvaruje na mestu podupirača tek posle montaže kompletne ispune.

Ispunu je moguće ugrađivati kako sa gornje tako i sa donje strane konstrukcije u zavisnosti od položaja radnika pri montaži.

2. Ugradnja YTONG ispune

U prostor između namontiranih i pravilno poduprtih gredica postavlja se YTONG ispuna. Ležajnice - oplata poprečnih AB rebara, montira se posle 4 - 5 blokova ispune, a u skladu sa statičkim proračunom. Pri ugradnji YTONG ispune koristi se gumeni čekić kojim se ispuna priljubi uz susedni ispunski blok ili ležajnicu. Poprečnim i uzdužnim rezanjem blokova, ispune se lako mogu prilagoditi za popunjavanje delova manjih od celog bloka (na pr. na krajevima gredica).

3. Armiranje podužnih, poprečnih rebara i horizontalnih nosećih elemenata

Posle postavljanja svih gredica ispunskih blokova i ležajnica sledi armiranje poprečnih rebara. Poprečna rebra se armiraju armaturom 2Ø8 ili 10mm koje se postavljaju u gornju i donju zonu rebra. Podužne gredice se proizvode sa svom potrebnom podužnom armaturom a u skladu sa statičkim proračunom.
Horizontalni serklaži ili noseće grede se izvode pomoću klasičnog betona i sa projektom predviđenom armaturom.

Monolitna krovna konstrukcija, YTONG Beli krov, je jedna od najsigurnijih konstrukcija u oblastima sa nepovoljnim vremenskim uslovima (oluja, jak vetar, sneg, požar...).

4. Ugradnja mikro betona u podužna i poprečna rebra

Ugradnja mikro betona se vrši na mestima podužnih i poprečnih kanala. Kvalitet mikro betona je MB30 sa 400kg cementa za 1m3 betona, frakcije 0 - 4mm i sa odgovarajućom konzistencijom. Kako bi se sprečilo prebrzo "vezivanje" betona, potrebno je površinu ispune obilno nakvasiti vodom. Ugradnja ovog betona mora biti kvalitetna s tim što se gornja površina poravna sa YTONG ispunom.
Istovremeno sa rebrima, betoniraju se horizontalni serklaži i noseće grede klasičnim betonom a u svemu prema projektu.

5. Izvođenje i ugradnja razlivajućeg maltera

Razlivajući malter se ugrađuje 1 - 2 sata posle betoniranja podužnih i poprečnih rebra (predugo, višesatno odlaganje nije poželjno, jer se na ispuni može nakupiti prljavština i oštetiti blokovi). Razlivajući malter se spravlja pomoću mešavine YTONG tankoslojnog maltera, klasičnog cementa koji su u razmeri 1:1 i vode. Potrebna količina vode je takva da mešavina može lako da se razlije. Ravnanje se izvedi pomoću metalne lopatice (gleterice). Jedna od osnovnih funkcija ovog sloja je popunjavanje mogućih manjih prostora među ispunama i sprečavanje habanja gornje površine ploče. Kvalitetnom ugradnjom ovog sloja može da se obezbedi delimična i kratkotrajna vodootpornost konstrukcije.

YTONG Bela tavanica svojim dobrim termičkim karakteristikama i obezbeđivanjem difuzije vodene pare, predstavlja jedan od ključnih faktora čime ispunjava kriterijume energetski efikasne gradnje.

6. Nastavak radova

Ovako pripremljena YTONG tavanica se može lako opteretiti prilikom nastavka gradnje posle 24 - 48 sati (ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju).
Tako ugrađena konstrukcija predstavlja efikasno i brzo rešenje kod gradnje svih vrsta objekata. Kod ovog tipa konstrukcije, pritisnuta gornja betonska ploča nije neophodna. Pritisnuta ploča se može primeniti samo kod većih raspona pri izuzetno visokim opterećenjima.
Zahvaljujući jednostavnoj gradnji koja se odvija bez upotrebe oplate, YTONG Bela tavanica je pogodna za one koji sami obavljaju izgradnju.

YTONG Bela tavanica i Beli krov zaokružuju paletu YTONG asortimana u YTONG sistemu gradnje, koji zajedno sa ostalim YTONG proizvodima, obezbeđuju još jednostavnije, kvalitetnije, brže i jeftinije izvođenje čitavog objekata od temelja do krova po principima energetski efikasne gradnje.


Ytong Bela tavanica i Beli krov - enterijer

Video

Brošure

Kontakt za sva pitanja u vezi YTONG Bele tavanice i Belog krova je YTONG besplatan info telefon 0800 111 112

Proizvođači gredica za YTONG Belu tavanicu i Beli krov

Domus Bogatić
Vlasnik: dipl.ing.građ. Radosav Stanojević
Ul. Mike Vitomirovića 83
15 350 Bogatić
Tel/Fax: 015 7787 066 
Mob: 063 236 494
Mail: domusbogatic@gmail.com
Web: www.domusbogatic.com  

JANEKS D.O.O.
Vlasnik: Miodrag Matijević
Filipa Višnjića 3a
11 400 Mladenovac
Tel: 011 77 42301
Fax: 011 77 42302 

                     

Maspromet d.o.o.
Paunova 16
21 000 Novi Sad
Tel: 021 823 245
Mob: 063 500 879
Mail: beletavanice@mas-promet.co.rs