Bela tavanica - uputstvo za gradnju

Elementi YT0NG Bele tavanice (Belog krova)

YTONG Bela tavanica i YTONG Beli krov su polumontažne lakobetonske konstrukcije. Koriste se za izgradnju međuspratnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stepeništa, nadstrešnica i mogu se koristiti u industrijskoj gradnji. YTONG Bela tavanica jedebljine20 cm dok je YTONG Beli krov debljine 15 cm.
YT0NG Bela tavanica i YT0NG Beli krov se sastoje od sledećih prefabrikovanih delova:
  • betonskih gredica, ležajnica kao oplate poprečnih rebara,
  • specijalnih YT0NG ispunskih blokova debljine 20 ili 15 cm,
  • monolitnih delova kao što su:
    - glavna rebra,
    - poprečna rebra od mikro-betona i
  • tankoslojnog maltera kao završnog sloja.
Poprečna rebra se posebno armiraju sa 2RØ8 ili 2RØ10 na licu mesta.
Proizvođač YTONG Bele tavanice isporučuje: betonske gredice, ležajnice, specijalne ispunske blokove i YTONG beli tankoslojni malter. Obaveza izvođača radova na postavljanju konstrukcije Bele tavanice je da obezbedi podupirače za raspone veće od 2,80 m, armaturu poprečnih rebara i sitnozrni mikro beton za podužna i poprečna rebra.
Armatura, beton greda i horizontalni serklaž su takođe u obavezi izvođača radova i to u okviru izrade ostalog dela konstrukcije objekta.

Izvođenje YTONG Bele tavanice

Izvođenje YTONG Bele tavanice započinje postavljanjem betonskih gredica na oso-vinskom razmaku od 68,5 cm i to najčešće u pravcu najkraćih raspona odnosno prema shemi montaže iz projekta. Oslanjanje betonskih gredica je na noseće zidove ili noseće grede (betonske, čelične, drvene] u dužini cca. 5÷10 cm.
Preporučuje se da ređanje gredica počne gredicom uz sam poprečni zid. Potreban razmak gredica se postiže ređanjem YTONG blokova u jedan ili dva reda na početku i na kraju gredice.

Potom se postavlja 5 specijalnih YTONG ispunskih blokova, a zatim i poprečno rebro čiju oplatu sa donje strane čine prefabrikovane betonske ležajnice.
Manji razmak betonskih gredica od standardnog se postiže rezanjem ispunskih blokova na potrebnu meru sa formiranjem žljeba za oslanjanje na gredicu. U slučaju manjeg razmaka gredice od podužnog zida, ispunski blok se reže tako da naleže na zid 3-5 cm.

Podupiranje betonskih gredica

Podupiranje betonskih gredica se obavezno izvodi na rasponima većim od 2,80 m i na svaka dodatna 2,80 m. Podupirači se postavljaju po sredini raspona (1 podupirač na cca 5-10 m2 ploče). Betonske gredice se u prvo vreme postavljaju u horizontali, tj. bez nadvišenja.
Pošto je konstrukcija tavanice potpuno namontirana, odnosno kada su na celoj površini, između betonskih gredica, namontirani YTONG ispunski blokovi i ležajnice, pristupa se ostvarenju projektnog nadvišenja u sredini polja, odnosno na mestima podupirača. U letnjem periodu, 24-48 sati posle postavljanja završnog maltera, mogu se ukloniti podupirači ispod betonskih gredica. U hladnijem periodu vreme potrebno za uklanjanje podupirača se produžava.

Izvođenje YTONG Belog krova

Slično horizontalnim konstrukcijama i kose krovne konstrukcije izvode se tako što se gredice postavljaju u smeru kako je to projektom i predviđeno. Gredice mogu biti postavljene u smeru nagiba krovne ploče, ali i upravno na nju odnosno pod bilo kojim uglom u ravni ploče.
U YTONG Belom krovu se jednostavno oblikuju slemena greda, grebenjače, uvale, strehe, krovni otvori i svetlarnici. Pri izvođenju kosih krovova valja imati na umu da YTONG Beli krov omogućuje da se jednog dana može lako i jednostavno ukloniti, čime se može objekat nadograditi, a kasnije iste elemente krova u velikom obimu ponovo upotrebiti.

Radovi na monolitizacijl ploče

Pošto se postave sve betonske gredice, ispunski blokovi i ležajnice, pristupa se postavljanju venca i monolitizaciji sitnozrnim mikro betonom ranije formiranih prostora iznad betonskih gredica i poprečnih rebara. Sitnozrni beton čini pesak frakcije (prečnika zrna) 0-4 mm, cement [400 k/m3] i voda. Odnos peska i cementa je cca. 2:1 za ručno spravljanje.
Potrebna je mala količina mikro betona za betoniranje ploče. Obavezno pre ugradnje mikro betona, potrebno je kanale dobro natopiti vodom. Ugradnja betona se vrši vibriranjem pervibratorskom iglom manjeg prečnika ili ručnim putem odnosno ubadanjem armaturne šipke.

Obrada gornje površine ploče

Po betoniranju podužnih i poprečnih kanala, gornja površina konstrukcije se prelije smesom formiranom od YTONG tankoslojnog maltera i sivog cementa u razmeri 1:1. Ova smesa je takve konsistencije da omogućava što bolje popunjavanje vertikalnih spojnica između blokova.
Gornja površina ploče se izravnava nanošenjem navedene smese u debljini 2-3 mm ručnom gletaricom uz prethodno kvašenje vodom površine ploče. Ova konstrukcija se izvodi bez gornje betonske ploče.
U vreme toplih dana, Belu tavanicu bi trebalo negovati polivanjem vodom. Pri niskim temperaturama ispod 0°C ne izvoditi monolitizaciju niti postavljati tankoslojni malter.
Na gotovu YT0NG Belu tavanicu mogu se ugrađivati sve vrste podova. Obavezno pre postavljanja standardnih slojeva poda, preko gotove ploče postaviti sloj zvučne izolacije u svemu prema arhitektonskom projektu. Na gotovu YT0NG belu tavanicu mogu se direktno lepiti keramičke i druge pločice.
Isti je postupak koji je predviđen kod horizontalnih ploča, sprovodi se i kod izrade krovnih ploča. Radi sigurnosnih razloga, tankoslojni malter se može delimično ili u celosti ponoviti. Kod krovova, na "osušeni" tankoslojni malter se postavlja hidroizolacija, a potom sledi izrada krovnog pokrivača prema detaljima iz projekta.

Izrada tankoslojnog maltera

U kantu u kojoj se nalazi ista voda, sipa se suva smesa pripremljena od 50% isporučenog YTONG tankoslojnog belog maltera i 50% cementa.
U gotovu smesu nije potrebno dodavati aditive! Tankoslojni malter nanositi samo na čiste, otprašene i navlažene površine ploče!

Obrada donje površine ploče

Donja strana YTONG Bele tavanice ili Belog krova se malteriše laganim gotovim krečnim, krečno-gipsanim ili gipsanim malterom debljine do 1,0 cm. Pri izboru maltera, treba voditi računa o tome da bude lagan (do 1.400 kg/m3) te da bude paropropustan. Kao gotov malter mogu se koristiti RIGIPS Rimano 6-30 ili Rimat 100 DLP.
Gotovi malteri se nanose u jednom sloju u debljini 8-10 mm na ovlaženu površinu, odnosno prema uputstvu proizvođača maltera. Malter se nanosi mašinski ili ručno. Tradicionalni klasični malter, koji se takođe priprema ručno na gradilištu, nanositi u sloju do 10 mm uz prethodno kvašenje i nanošenje cementnog šprica. Kod skladišta, hala i sličnih objekata se umesto maltera može koristiti i premaz za impregnaciju.
Pri malterisanju plafona pridržavati se tehničkih uslova predviđenim za ovu poziciju radova. Sve vrste maltera nanose se na otprašenu i očišćenu površinu. Spojevi betona i YT0NG-a za tanji sloj maltera, armiraju se zavarenom rabic mrežicom 4x4 mm ili PVC mrežicom 150 gr/m2. Na osušeni malter se mogu nanositi unutrašnje paropropusne boje.

Bela tavanica – uputstvo za gradnju – film