Informacije o zaštiti podataka o ličnosti lica angažovanih kod naših poslovnih partnera (arhitektonskih biroa i građevinskih kompanija)

Posvećeni smo zaštiti Vaših podataka o ličnosti i sprovodimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu: („ZZPL“).

U ovom Obaveštenju Vas informišemo o vrstama podataka o ličnosti obrađujemo, svrhama obrade Vaših podataka o ličnosti u našem poslovanju, osnovima za obradu, primaocima, iznošenju Vaših podataka o ličnosti u inostranstvo, rokovima čuvanja Vaših  podataka o ličnosti, Vašim pravima na osnovu ZZPL i tehničkim i organizacionim merama za zaštitu Vaših podataka ličnosti.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, adresa za prijem elektronske pošte: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka o ličnosti se odnosi na gore navedeni entitet.

Naše lice za zaštitu podataka možete kontaktirati  na način opisan u prethodnom pasusu  ili slanjem elektronske poruke na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

Obavljanje naše poslovne delatnosti zahteva obradu kontakt podataka zaposlenih kod naših poslovnih partnera i to u arhitektonskim biroima i kompanijama za izvođenje radova u kojima se koriste naši proizvodi (ime i prezime, pozicija na kojoj rade u kompaniji, adresu za prijem elektronske pošte, poslovno ime kompanije, broj fiksnog i mobilnog telefona).

U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji je osnov za obradu?

Podatke obrađujemo u svrhu davanja preporuka kupcima naših proizvoda da koriste usluge naših poslovnih partnera.

Obrađujemo podatke o ličnosti zaposlenih naših poslovnih partnera na osnovu našeg legitmnog interesa (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL).

Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

Podaci o ličnosti se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorija podataka o ličnosti, samo određene organizacione jedinice imaju pristup Vašim ličnim podacima. Ovakve jedinice obuhvataju Odeljenje prodaje i naše IT odeljenje. Na osnovu koncepta upravljanja ulogom/pravima, pristup podacima o ličnosti je ograničen na funkcije i stepen potreban za svrhu obrade.

Da li donosimo odluke isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje?

Tokom poslovnog odnosa ne donosimo odluke na osnovu automatizovane obrade (uključujući profilisanje) u smislu člana 38. ZZPL. Ukoliko se u budućnosti primenjuju ovakvi procesi, obavestićemo Vas u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Da li se Vaši podaci o ličnosti prenose u zemlje koje ne obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka?

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u državama koje su navedene u Odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019); mi ne nameravamo da prenosimo Vaše podatke u neke druge zemlјe ("treće zemlјe").

Koliko dugo se Vaši podaci o ličnosti čuvaju?

Vaše podatke čuvamo tri godine nakon okončanja poslovnog odnosa sa Vama odnosno sa kompanijom u kojoj radite.

Koja su Vaša prava na osnovu ZZPL?

Imate pravo:

  • na pristup Vašim podacima o ličnosti i na kopiju Vaših podataka o ličnosti , član 26 ZZPL;
  • na ispravku i dopunu netačnih podataka o ličnosti, član 29 ZZPL;
  • na  brisanje Vaših podataka o ličnosti, član 30 ZZPL;
  • na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti, član 31 ZZPL;
  • na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti, član 37 ZZPL.

Navedena prava možete da ostvarite dostavljanjem zahteva putem kontakt podataka navedenih na prvoj stranici ovih informacija o zaštiti podataka.

U slučaju dodatnih pitanja, možete da se obratite i našem licu za zaštitu podataka slanjem zahteva na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL, u skladu sa članom 82 ZZPL:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs