Informacije o zaštiti podataka o ličnosti lica angažovanih kod naših dobavljača i distributera

Posvećeni smo zaštiti Vaših podataka o ličnosti i sprovodimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu: („ZZPL“).

U ovom Obaveštenju Vas informišemo o  vrstama podataka o ličnosti obrađujemo, svrhama obrade Vaših podataka o ličnosti u našem poslovanju, osnovima za obradu, primaocima, iznošenju Vaših podataka o ličnosti u inostranstvo, rokovima čuvanja Vaših  podataka o ličnosti, Vašim pravima na osnovu ZZPL i tehničkim i organizacionim merama za zaštitu Vaših podataka ličnosti.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, adresa za prijem elektronske pošte: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka o ličnosti se odnosi na gore navedeni entitet.

Naše lice za zaštitu podataka možete kontaktirati  na način opisan u prethodnom pasusu  ili slanjem elektronske poruke na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

Obavljanje naše poslovne delatnosti zahteva obradu podataka o ličnosti vlasnika i zakonskih zastupnika naših distributera (ime i prezime i JMBG) i kontakt podatke zaposlenih kod naših i distributera i distributera (ime i prezime, pozicija na kojoj rade kod dobavljača, adresu za prijem elektronske pošte, poslovno ime dobavljača i distributera i broj fiksnog i mobilnog telefona).

U koje svrhe obrađujemo i koji je osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Obrađujemo podatke o ličnosti vlasnika, zakonskih zastupnika distributera i kontakt podatke lica angažovanih od strane naših distributera i dobavljača u svrhu:

a)    zaključenja i sprovođenja ugovora sa našim distributerima i dobavljačima na osnovu našeg legitimnog interesa da sprovedemo poslovnu saradnju sa našim distributerima i dobavljačima (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL); 
b)    davanja preporuke potencijalnim kupcima naših proizvoda da kontaktiraju naše distributere u cilju zaključenja ugovora između naših distributera i kupaca naših proizvoda (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL; imamo legitimni interes da preporučimo naše distributere potencijalnim kupcima naših proizvoda);

Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

Podaci o ličnosti se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorija podataka o ličnosti, samo određene organizacione jedinice imaju pristup Vašim ličnim podacima. Ovakve jedinice obuhvataju Odeljenje nabavke (za podatke lica angažovanih kod dobavljača)  i Servis Centar za Srbiju i Odeljenje prodaje ( za zaposlene kod naših distributera) i naše IT odeljenje. Na osnovu koncepta upravljanja ulogom/pravima, pristup podacima o ličnosti je ograničen na funkcije i stepen potreban za svrhu obrade.

Prenosimo Vaše podatke o ličnosti  primaocima izvan naše kompanije. Takvi eksterni primaoci mogu uključivati:

  • kompanije iz Xella grupe, radi kompletiranja internog procesa nabavke ( kontakt podaci lica angažovanih kod naših dobavljača i u svrhu skladištenja e-mailova na serveru u Nemačkoj, u slučaju obe kategorije podataka o ličnosti;
  • organe vlasti, u meri u kojoj smo to u obavezi radi poštovanja naših pravnih obaveza ili odbrane od/ostvarivanja pravnih zahteva;

Da li donosimo odluke isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje?

Tokom poslovnog odnosa ne donosimo odluke na osnovu automatizovane obrade (uklјučujući profilisanje) u smislu člana 38. ZZPL. Ukoliko se u budućnosti primenjuju ovakvi procesi, obavestiće Vas u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Da li se Vaši podaci prenose u zemlјe koje ne obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka?

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u državama koje su navedene u Odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019); mi ne nameravamo da prenesemo Vaše podatke u neke druge zemlje ("treće zemlјe").

Koliko dugo su Vaši podaci o ličnosti uskladišteni?

Vaše podatke čuvamo tri (godine) nakon okončanja poslovnog odnosa sa kompanijom u kojoj ste angažovani.

Koja su Vaša prava na osnovu ZZPL?

Imate pravo:

  • na pristup Vašim podacima o ličnosti i na kopiju Vaših podataka o ličnosti , član 26 ZZPL;
  • na ispravku i dopunu netačnih podataka o ličnosti, član 29 ZZPL;
  • na  brisanje Vaših podataka o ličnosti, član 30 ZZPL;
  • na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti, član 31 ZZPL;
  • na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti, član 37 ZZPL.

Navedena prava možete da ostvarite dostavljanjem zahteva putem kontakt podataka navedenih na prvoj stranici ovih informacija o zaštiti podataka.

U slučaju dodatnih pitanja, možete da se obratite i našem licu za zaštitu podataka slanjem zahteva na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL, u skladu sa članom 82 ZZPL:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs