Obaveštenje o privatnosti za zaposlene

Obaveštenje o privatnosti za zaposlene u Xella Srbija doo, Dimitrija Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci („Xella“, „Poslodavac“, „Rukovalac“)

Xella prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa Vašim radnim odnosom i u odnosu na ove podatke o zaposlenima postupa kao rukovalac. Privatnost zaposlenih nam je bitna i u svemu postupamo u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti.

U ovom obaveštenju o privatnosti opisujemo obradu, korišćenje i prenos podataka o ličnosti.

Svrha obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti radi ostvarivanja i ispunjenja prava i obaveza iz ugovora o radu, i to:

-    radi zasnivanja radnog odnosa i upravljanja istim, uključujući i planiranje radne snage i organizacione šeme, pružanje podrške zaposlenima - praćenje i motivacija zaposlenih, trening i razvoj zaposlenih, praćenje radnog učinka zaposlenih, planiranje naslednika i upravljanje karijerom zaposlenih, nagrađivanje i beneficije) ;
-    radi isplate zarada, poreza i doprinosa zaposlenima;
-    očuvanje bezbednosti lica u objektima Rukovaoca i bezbednosti imovine (obrada video zapisa i evidencija ulazaka i izlazaka iz objekata; 
-    sprovođenja marketinških aktivnosti Rukovaoca.

Zaposleno lice dužno je da svaku promenu podataka koji su u evidenciju uneseni na osnovu njegove izjave ili ličnih isprava prijavi poslodavcu u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Vršimo izmene Vaših podataka o ličnosti i informacija o Vašem radnom odnosu kada do takvih promena dođe.

Poslodavac prikuplja podatke o ličnosti zaposlenih u skladu sa opštim aktima, ugovorom o radu i zakonom.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti zaposlenih

Kada prikupljamo podatke o ličnosti direktno od Vas radi zasnivanja radnog odnosa i upravljanja istim, prikupljamo podatke koji su nam po zakonu neophodni kako bismo zaključili ugovor o radu sa Vama, kao i podatke koji su Poslodavcu potrebni za vođenje radnog odnosa i koji su predmet dogovora sa Vama, te davanje podataka predstavlja kako zakonsku, tako i ugovornu obavezu. Ukoliko nam tražene podatke ne dostavite, nećete moći da zasnujete radni odnos kod Poslodavca.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti zaposlenih radi isplate zarada, poreza i doprinosa zaposlenima je zakon – obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti radi ostvarivanja pogodnosti za zaposlene je Vaš pristanak.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti radi objavljivanja podataka zaposlenih u svrhu sprovođenja marketinških aktivnosti Poslodavca je sprovođenje ugovora o učešću zaposlenog u marketinškoj kampanji. Ukoliko nam ne budete dostavili zahtevane podatke o ličnosti, nećemo moći da zaključimo i da sprovedemo ugovor o Vašem učešću u marketinškoj kampanji.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti radi omogućavanja korišćenja slobodnog dana u skladu sa Zakonom o državnim i verskim praznicima je Vaš pristanak.

Pravni osnov za obradu video zapisa i vođenja evidencija o ulascima i izlascima iz objekta (putem sistema sa RFID karticama) je legitimni interes Poslodavca za očuvanje bezbednosti lica u objektu i imovine Poslodavca.

Primaoci podataka o ličnosti

Poslodavac otkriva i deli podatke o ličnosti zaposlenih sa sledećim primaocima:

-    Nadležni organi;
-    Društva u okviru Xella Grupa (share service centers, skladištenje mailova, kontrola korišćenja aplikacija za upravljanje radnim odnosima i generisanje potrebnih izveštaja, kontrola upravljanja radnim odnosima, HR kontroling (izveštavanje o KPIs vezanim za zaposlene) - na osnovu legitimnog interesa društava u Xella Grupi u svrhu kontrole upravljanja radnim odnosima;
-    Eksterni pružaoci usluga – saradnici Xella, kao što su: advokati, revizori, IT stručnjaci u svrhu održavanja aplikacija za upravljanje radnim odnosima, agencije pružanje obuke zaposlenima, agencije za pružanje fizičko-tehničkog obezbeđenja i sl.

(u daljem tekstu svi: „Primaoci“). 

Kada Vaše podatke o ličnosti delimo sa navedenim licima, od istih zahtevamo da koriste podatke o ličnosti isključivo na način koji je saglasan sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Dodatno, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni ili preneti drugim licima u slučaju promene vlasničke strukture, pri čemu će takvo lice biti u obavezi da koristi Vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Nadalje, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni:

-    Ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni i propisi. U ovakvom slučaju, nećemo otkrivati više Vaših podataka o ličnosti nego što je zaista potrebno u konkretnom slučaju;
-    U slučaju postupanja Poslodavca po nalogu suda;
-    Kako bismo zaštitili prava i imovinu Poslodavca;
-    U slučaju vanredne situacije ili ukoliko je to potrebno kako bismo zaštitili osobu/osobe;
-    U slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti javno dostupni;
-    Uz Vaš pristanak.

Iznošenje van RS

Vaši podaci mogu se preneti u države koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i nalaze se na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite.

Kada Poslodavac prenosi Vaše podatke o ličnosti, to čini u skladu sa zakonom, primenjujući odgovarajuće organizacione i tehničke mere.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Mi zadržavamo podatke o ličnosti koje od Vas prikupljamo kada imamo opravdane poslovne potrebe da to činimo (na primer: da bismo postupali u skladu sa važećim zakonskim, poreskim ili računovodstvenim zahtevima).

Kada ne budemo imali nikakve zakonske obaveze ili opravdane poslovne potrebe da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, mi ćemo ih ili obrisati ili učiniti anonimnim.

Podatke o ličnosti koje od Vas prikupljamo radi zasnivanja radnog odnosa i upravljanja istim čuvaju se trajno u skladu sa zakonom. Podatke o ličnosti koje od Vas prikupljamo radi isplate zarada, poreza i doprinosa zaposlenima čuvaju se trajno, u skladu sa zakonom. Podatke o ličnosti koje prikupljamo po osnovu pristanka čuvamo do opoziva pristanka.

Video zapise čuvamo  deset dana; podaci prikupljeni putem sistema sa RFID karticama se zadržavaju dok je zaposleni u radnom odnosu.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pravo pristupa:
Imate pravo da u svakom trenutku zahtevate informacije o podacima o ličnosti koje obrađujemo. Možete kontaktirati Poslodavca, koji će Vam omogućiti ostvarivanje ovog prava.

Pravo na ispravku:
Imate pravo da zatražite ispravku Vaših ličnih podataka ukoliko su oni netačni, uključujući pravo da upotpunite podatke koji su nepotpuni.

Pravo na brisanje:
Imate pravo na brisanje bilo kojih ličnih podataka koje obrađuje Poslodavac u skladu sa zakonom, osim u situacijama kada se podaci o ličnosti obrađuju radi:

-    ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja; 
-    poštovanja zakonske obaveze rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja rukovaoca;
-    ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
-    svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a opravdano se očekuje da bi ostvarivanje prava lica na brisanje podataka moglo da onemogući ili bitno ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe;
-    podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Pravo na ograničenje obrade:
Imate pravo da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

-    lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti;
-    obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
-    rukovaocu podaci više nisu potrebni, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Pravo na prigovor: 
Imate pravo na prigovor u slučajevima kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu našeg legitimnog interesa.

Pravo na prenosivost:
Imate pravo da zahtevate od Rukovaoca da Vam podatke o ličnosti koje ste dostavili rukovaocu dostavi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku ili da ove podatke prenese drugom.

Rukovaocu, po Vašem izboru, u slučaju kada Poslodavac obrađuje podatke na osnovu Vašeg pristanka ili u svrhu zaključenja ili sprovođenja ugovora o radu.

Pravo na pritužbu:
Imate pravo da podnesete pritužbu organu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za dodatne informacije, obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs

Bezbednost i pristup podacima o ličnosti zaposlenih

Škola kao rukovalac podacima ima dužnost da zaštiti podatke o ličnosti zaposlenih koje obrađuje. U cilju zaštite podataka o ličnosti zaposlenih, Rukovalac i Primaoci poštuju minimum zahteva u pogledu bezbednosti koje propisuje važeće pravo i primenjuju standardne fizičke i proceduralne bezbednosne kontrole.

Kontakt detalji

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava u skladu sa važećim propisima, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese petar.sulejic@xella.com , ili poštom: Xella Srbija doo; Dimitrija Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci.

Ažuriranje

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti kao odgovor na promene na zakonskom, tehničkom ili poslovnom planu. Prilikom ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mere kako bismo Vas obavestili, u skladu sa značajem izmena koje vršimo. Pribavićemo Vaš pristanak u slučaju bilo kojih materijalnih izmena Obaveštenja o privatnosti kada je to propisano važećim propisima o zaštiti podataka.